طلوع زیباى شمس الشموس از مشرق کرامت و رأفت مبارک!

شمع جمع شاپرکهایی رضا
ای کلید ساده مشکل گشا
آن گل زیبا گل خوشبو تویی
ای رضا جان، ضامن آهو تویی
با نگاهت چون کبوتر کن، مرا
تا بگیرم اوج، خوشحال و رها

/ 0 نظر / 18 بازدید