"جایگاه ادب از دیدگاه یک ریاضیدان"

روزی از یک ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند...او در جواب گفت :

اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک میدهیم...1

اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 10

اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 100

اگر دارای اصل و نسب هم باشند 3 تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 1000

ولی اگر زمانی اخلاق (عدد 1) رفت ؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند : 000

و صفر هم به تنهائی هیچ است و با آن انسان هیچ ارزشی ندارد و این یادآور کلام حکیم ارد بزرگ است که می گوید : نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

/ 0 نظر / 3 بازدید