بی نمازی و دوزخ

امام علی (ع)فرمودند:آیا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرا نمیدهید که وقتی از آنها میپرسند چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت؟میگویند:ما از نماز گزاران نبودیم.1ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.نهج البلاغه،خطبه 190.

/ 0 نظر / 26 بازدید