برترین کار ها

عبدالله عمرو می گوید:مردی یه خدمت پیامبر آمد و از برترین کارها پرسید:

پیامبر خدا فرمود:نماز

سپس گفت:دیگر چه؟

فرمود:نماز.

باز گفت:دیگر چه؟

گفت:نماز.

پس از آن که همچنان بر پرستش خود پای فشرد،پیامبر گرامی فرمود:پیکار در راه خداِ.1

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.مسند ابن حنبل ج2 ص580.

/ 0 نظر / 5 بازدید