یکی بود.....هنوزم هست

"یکی بود.....هنوزم هست"

"چقد سخته به یادش با اشک بخوابی ولی اون به فکر یکی دیگه با لبخند بخوابه"

امشب دلم میخواهدت٬ تا غصه ها را سرکنم٬ تا با تبسم های تو٬ لبخند را از بر کنم!

دستی به موهایت برم٬ در چشمهایت بنگرم٬ شاید رود خواب از سرم٬تا با تو شب را سر کنم!

باور ندارم عشق را٬تا دوری از آغوش تو٬جاگیر در آغوش من٬تا عشق را باورکنم!

باران نمیبارد که من با بارشش دل خوش کنم٬باید زمین را باز من با اشکهایم تر کنم!

امشب دلم میخواهدت٬میخواهمت٬میخوانمت٬اما کنارم نیستی تا خنده ای دیگر کنم!

/ 0 نظر / 5 بازدید