به فکر خدا هم باش مثل موبایلت

بــه فـکـر نـمـازت بـاش مـثـل شـارژ مـوبـایـلـت !


بـا صـدای اذان بـلـنـد شـو مـثـل صـدای آلارم مـوبـایـلـت !


از انـگـشـتـات بـرای ذکـر اسـتـفـاده کـن مـثـل صـفـحــه کـلـیـد مـوبـایـلـت !


قــرآن را هـمـیـشــه بـخـوان مـثـل پـیـام هـای مـوبـایـلـت !خـدایـی مــا کجاییم ...؟

/ 0 نظر / 2 بازدید